Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Fogyasztóval a későbbiekben felvegye a kapcsolatot. A Szolgáltató a fogyasztó adatait a szolgáltatásai nyújtásának, a szolgáltatással összefüggő panaszok kivizsgálásának, igények érvényesítésének céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett azzal ad meg, hogy a szolgáltatást igénybe veszi, így a szerződés a Szolgáltató és a Fogyasztó között a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalommal létrejön.

 

A Fogyasztó bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti a tévesen szereplő adatai helyesbítését, a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével az adatok törlését.

 

A Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma:

 

A Szolgáltató az adatokat nem továbbítja harmadik személy részére.

 

A Szolgáltatásokat csak azok a 18. életévüket betöltött nagykorú személyek vehetik igénybe, akik a magyar jogszabályok szerint maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot.

 

Szolgáltató adatai: Szilágyi Rita, 1202 Budapest, Zombor u. 5/B.

 

A jóslási szolgáltatás általános szerződési feltételei

 

A Szolgáltató által nyújtott telefonos jövendőmondási szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) személyesen vagy telefonon vehető igénybe.

 

A Szolgáltatás igénybevevője (továbbiakban: Fogyasztó) közvetlenül a Szolgáltatónak teheti fel azokat a kérdéseket, amelyekre választ vár, ill. kérhet bővebb és részletesebb elemzést/tájékoztatást a jövőjét vagy pillanatnyi élethelyzetét illetően. A Szolgáltatás igénybevételére előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

 

A Szolgáltatás díja a Szolgáltató https://conniewicca.eoldal.hu/ honlapján feltüntetett mindenkori díjszabás alapján kerül megállapításra.

 

A Szolgáltatás igénybevételével Fogyasztó vállalja, hogy annak díját kifizeti. A Szolgáltatás teljesítését követően a Szolgáltató a Szolgáltatás díjáról nyugtát vagy számlát állít ki, melyet személyes jóslás esetén átad a Fogyasztónak. A Fogyasztó a nyugta vagy számla alapján a Szolgáltatás díját kifizeti a Szolgáltatónak. Telefonos jóslás esetén a Fogyasztó vállalja, hogy a Szolgáltatás díját a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően elutalja a Szolgáltató 11600006-00000000-20010355 számú számlaszámára. Ebben az esetben a Szolgáltató a Szolgáltatás díjának beérkezését követően 5 munkanapon belül köteles a Szolgáltatást teljesíteni, valamint a kiállított számlát a Fogyasztó által megadott számlázási címre eljuttatni.
 

A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a Fogyasztókkal közölt jövőre vonatkozó kijelentések, tényállítások, tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért. A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevétele során szerzett minden ilyen információt saját belátása szerint és saját felelősségére használ fel. Az, hogy a Fogyasztó támaszkodik a jSzolgáltató által adott tanácsra és megbízik az általa adott információban, a Fogyasztó döntése. A Szolgáltató nem felelős semmilyen információért, amelyet a Fogyasztó kap.

 

A Fogyasztó nem kérhet - sem közvetlenül sem írásban - tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemzésével vagy értékelésével kapcsolatban.

 

A Szolgáltató által nyújtott egészséggel kapcsolatos információk általánosak és kizárólag nevelő célzatúak. A Szolgáltató nem egészségügyi tanácsadási, kórházi vagy orvosi szolgáltatást nyújt. A Szolgáltató a Szolgáltatást nem azzal a céllal nyújtja, hogy betegségeket diagnosztizáljon, kezelést nyújtson, gyógyszert vagy gyógymódot javasoljon. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy semelyik előbbiekben felsorolt szolgáltatást nem kéri. Súlyos egészségügyi probléma esetén, kérem, keressen fel egészségügyi szakembert vagy a legközelebbi kórházat, rendelőintézetet.

 

A Szolgáltatás igénybe vétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti.

 

 

A tanfolyamok igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételek

 

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) Szolgáltató által üzemeltetett https://conniewicca.eoldal.hu/ domain néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül a meghirdetett élő képzésekre (a továbbiakban együtt: „Képzés”) történő jelentkezésekre és a Képzéseken történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Képzésre jelentkező személyek (a továbbiakban: „Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a Szolgáltató és Jelentkező a továbbiakban együttesen: „Felek”). A Képzésre történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZFet nem fogadja el, a Képzésre nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

 

A jelen ÁSZF a Képzésekre történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza az a Szolgáltató és a Jelentkező jogait és kötelezettségeit. A Szolgáltató kijelenti, a Jelentkező pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt  Szolgáltató és a Jelentkező között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Képzésre történő jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés. A Weboldalon keresztül a Képzésekre elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon. A Felek között a Képzésen történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására az conniewicca@gmail.com e-mail címen van lehetőség. Nincs olyan magatartási kódex, amely az Szolgáltató szolgáltatásaira vonatkozna.

A Jelentkező a Weboldalon meghirdetett Képzésekkel kapcsolatos részletes információkat az adott Képzésre vonatkozó oldalon érheti el. Amennyiben bármely Képzéssel kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az conniewicca@gmail.com e-mail címen vagy a 06304084484-es telefonszámon. Az egyes Képzéseken történő részvételért fizetendő díj az adott Képzés oldalán kerül feltüntetésre. A Képzések részvételi díja változtatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Képzések részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Jelentkező a jelentkezését már elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon. Amennyiben a Weboldalon a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a Szolgáltató nem köteles a Képzésen történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő részvételt a Képzésen, amelynek ismeretében a Jelentkező elállhat vásárlási szándékától.

 

A jelentkezést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező a Képzés díját megfizette és a Szolgáltatás nyújtásához,valamint a nyugta vagy számla kiküldéshez szükséges valamennyi adatát megadta. (Ezek az adatok a következők: név, számlázási cím, e-mail cím.) A Szolgáltatót a Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt.

 

A Jelentkező az adott Képzésre történő jelentkezési szándékát e-mailben vagy telefonon, esetleg egyéb csatornákon (Facebook Messenger, Viber stb.) jelezheti. A Jelentkezés abban az esetben kerül elfogadásra, ha a Jelentkező a Képzés díját a Szolgáltató 11600006-00000000-20010355 számú bankszámlaszámára elutalta, vagy készpénzben megfizette, illetve a Képzéshez szükséges minden adatát a Szolgáltatónak eljuttatta.A Jelentkező a Képzésekre történő jelentkezéssel elfogadja a jelen ÁSZF és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését. A jelentkezés fizetési kötelezettséget keletkeztet.  A Szolgáltató a jelentkezési szándék beérkezését követően visszaigazolást küld a Jelentkező által a jelentkezés során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a Szolgáltató számlaszámát. A Jelentkezőnek a Képzés(ek) részvételi díját az e-mailben található számlaszámra történő átutalással vagy előre egyeztetett időpontban készpénzben kell megfizetnie. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg a Jelentkező részére, akkor a Jelentkező ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Jelentkezőt nem köti a jelentkezés és nem köteles a Képzésen történő részvételre. Ha a Jelentkező a Képzés(ek) részvételi díját nem fizeti meg, úgy ezt a Szolgáltató a Jelentkező szerződéstől történő elállásának tekinti. A részvételi díj sikeres befizetéséről  a Jelentkező szóban vagy e-mail útján visszaigazolást kap.

 

A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik. A részvételi díjról kiállított eredeti számlát a Szolgáltató postai úton juttatja el a Jelentkező részére az általa megadott számlázási címre, illetve készpénzes fizetés esetén a kifizetés időpontjában személyesen adja át.

 

A Jelentkezőnek a Képzés díjának megfizetését követően jogában áll a Képzés teljes anyagát a Képzés ütemezése szerinti részletekben megismerni, és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A Képzés anyagát a Szolgáltató előzetes megállapodástól függően e-mailben vagy személyesen bocsájtja a résztvevők rendelkezésére. A Képzés anyagait a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni. A Képzésen részt vevő Jelentkező személyét lehetőség van a Képzést megelőző napig e-mailen vagy postai úton módosítani akár a befizetés megérkezése után is. A Képzést a Szolgáltató engedélye nélkül tilos bármilyen eszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ezen pont megszegése a Jelentkező Képzésen való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a Szolgáltató a Képzés részvételi díját nem téríti vissza. A Képzésen részt vevő Jelentkező nem tanúsíthat olyan magatartást még hozzászólások formájában sem, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Szolgáltató jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

 

A befizetett részvételi díjat részvétel lemondás esetén a Szolgáltató abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét a Képzés indulásának napja előtt minimum 3 nappal a Jelentkező e-mailen vagy postai úton jelzi. A Képzés indulásának napja előtti 3 napban lemondott részvétel után a részvételi díj nem jár vissza. A Képzésre a Jelentkező által kiválasztott időpont módosítására vagy a részvétel lemondására a Jelentkező a Képzés napja előtt minimum 3 nappal jogosult. A Szolgáltató megtagadhatja a részvételt attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja a Képzés indulását megelőző napon még nem érkezett meg a Szolgáltató bankszámlájára. A Szolgáltatónak jogában áll a Képzést törölni, amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot vagy ha az oktató a Képzés megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. Szolgáltató vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Képzés elmaradásáról és a Képzésre jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül. A Szolgáltató jogosult a Képzésben résztvevő Jelentkezőt a Képzésben való részvételből kizárni, amennyiben online formában tanúsított magatartása a Képzést, az oktatót vagy a Képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza a Képzést. A Képzésből az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a Képzés díja nem jár vissza.

 

A Képzés anyagának megérkezését a Szolgáltató nem tudja garantálni. Amennyiben a Képzési anyag a Képzés ütemezése alapján nem érkezik meg a Jelentkezőnek, és a Jelentkező ezt jelzi a Szolgáltató felé, a Szolgáltató a kimaradt anyagrészt 3 munkanapon belül újraküldi. Amennyiben az anyagrészek kiküldése többszöri próbálkozás után sem sikerül, a Szolgáltató köteles Jelentkezőnek a kimaradt anyagokat személyesen átadni előre egyeztetett időpontban a Szolgáltató székhelyén.

 

A Képzések keretében kiadott, a Jelentkező részére átadott online anyagok, kiadványok, prezentációk, videók, hanganyagok és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alá esik, amelynek jogosultja a Szolgáltató. A Szolgáltató a Szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő rögzítésével, másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten biztosított felhasználási engedélyen kívül a Szolgáltató minden, a Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogot fenntart. A Képzések díja 80%-ban jogdíjat tartalmaz. A Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Jelentkezőnek, hogy a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. A Jelentkező a Szellemi alkotásokat nem módosíthatja, nem rögzítheti, nem mentheti, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A Szellemi alkotásokat a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Jelentkezőt a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.

 

A Szellemi alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

 

A Szolgáltató a felhasználási engedélyt visszavonhatja, amennyiben a Jelentkező a jelen pontban foglalt feltételeket és kikötéseket megszegi. Ez esetben a Jelentkező köteles a birtokában lévő Szellemi alkotások összes másolatát és alkotóelemét megsemmisíteni.


 

A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására.

 

Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni.